Alla samlingar
Säkerhet och kundkännedom
Vad är en PEP och vad innebär det?
Vad är en PEP och vad innebär det?
Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

PEP är en förkortning från engelskans Politically Exposed Person och kan på svenska översättas till person i politiskt utsatt ställning. Detta är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschef, riksdagsledamöter, statsminister, ledamöter i styrelse för politiska partier representerade i Riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorer, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

En person i politiskt utsatt ställning samt familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Fick du svar på din fråga?