Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarMarknadsmissbruk
Information om marknadsmissbruk
Information om marknadsmissbruk
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Marknadsmissbruk kan kortfattat beskrivas som ett otillåtet beteende på börsen som ger en investerare en orättvis fördel jämfört med andra investerare. Marknadsmissbruk omfattar marknadsmanipulation, insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation.

Marknadsmanipulation innebär att man på något sätt försöker manipulera eller vilseleda marknaden, t.ex. genom ett visst handelsbeteende eller genom att sprida vilseledande information.

Insiderhandel innebär att en person förfogar över insiderinformation och utnyttjar denna genom att för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör.

Med insiderinformation menas information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

En person får inte

a) ägna sig eller försöka ägna sig åt marknadsmanipulation.

b) ägna sig åt eller försöka ägna sig åt insiderhandel,

c) rekommendera att någon annan person ägnar sig åt insiderhandel eller förmå någon annan person att ägna sig åt insiderhandel, eller

d) olagligen röja insiderinformation.

SAVR är skyldigt enligt Marknadsmissbruksförordningen att anmäla samtliga misstänkta överträdelser till Finansinspektionen (“FI”) oavsett om den misstänkt otillåtna transaktionen skett medvetet eller omedvetet. Om FI bedömer att en överträdelse har skett kan FI ingripa genom att exempelvis tilldela personen som utfört transaktionen en sanktionsavgift. Om FI bedömer att ett brott har begåtts lämnar FI över ärendet till åklagare på Ekobrottsmyndigheten.

För att ta del om mer information om marknadsmissbruk kan du läsa mer om marknadsmissbruk och sanktionsbeslut på FI:s webbplats.

Nedan listas några exempel på beteenden som kan utgöra överträdelser av reglerna om marknadsmanipulation i Marknadsmissbruksförordningen.

Enpetare

Handel med små volymer av aktier utgör en av de vanligaste formerna av marknadsmanipulation. Ett typfall är att någon lägger en begränsad handelsorder på en enstaka aktie för att på så sätt påverka kursen utan att denna kursrörelse motsvarar en verklig förändring av utbudet eller efterfrågan på aktien. Genom sådan s.k. enpetare påverkas information som sedan ligger till grund för köp- och säljbeslut hos andra aktörer på marknaden.

I aktier med låg omsättning och få avslutade dagliga affärer har priset på varje enskild aktie en större påverkan på prisbilden än i de fall aktien har en högre omsättning och många dagliga affärer.

Marknadsmanipulation av detta slag utgör ett störningsmoment på värdepappersmarknaden och innebär därmed en risk för marknadens integritet. Sanktionsavgiften vid enpetare, såväl i Finansinspektionens sanktionsförelägganden som i domstolarnas domar, ligger ofta i intervallet 40 000–140 000 kr. Sanktionsavgift utdöms oavsett om du visste att det var brottsligt och oavsett om du gjort en vinst på transaktionen eller inte.

Egenhandel, s.k. Wash Trade

Det är inte tillåtet att matcha köp- och säljorder i ett värdepapper via börs och handelsplattsform så att avslut sker mellan privata konton, företagskonton, investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar som samma person eller närstående disponerar över. Anledningen till det är att de kan sända falska och vilseledande signaler till marknaden i fråga om tillgång och efterfrågan på det aktuella finansiella instrumentet.

Om du önskar flytta ett innehav mellan två egna konton, t.ex. mellan en depå och ett ISK eller mellan olika finansiella institut, är det inte tillåtet att göra det själv i marknaden genom att lägga matchande sälj- och köporder. Kontakta istället institutet för att få hjälp att göra flytten av innehavet på rätt sätt så att andra på marknaden inte får falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan.

Improper Matched Orders

Det är inte tillåtet att matcha köp- och säljorder i ett värdepapper via börs och handelsplattsform så att avslut sker mellan dig själv och en annan part i samförstånd. Anledningen till det är att de kan sända falska och vilseledande signaler till marknaden i fråga om tillgång och efterfrågan på det aktuella finansiella instrumentet.

Vilseledande order och Quote stuffing

Att lägga köp- eller säljorder som aldrig varit avsedda för avslut, i syfte att påverka prisbilden, är inte tillåtet. Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av tillgång eller efterfrågan, eftersom dessa order inte representerar ett verkligt intresse av att få till avslut av order.

Exempelvis s.k. Quote stuffing som innebär att en person lägger ett stort antal handelsorder och/eller återkallelser och/eller uppdateringar av handelsorder för att skapa osäkerhet för andra deltagare, bromsa deras strategi och/eller dölja sin egen strategi.

Fick du svar på din fråga?